NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS ĐỒNG VƯƠNG

1. Trường làm việc theo chế độ Thủ trưởng, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm đề cao trách nhiệm và đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; thực hiện giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền được giao.
2. Giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đồng Vương; sự hướng dẫn, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
3. Thực hiện nguyên tắc mỗi công việc chỉ giao cho một tổ chức, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được giao phụ trách công việc nào phải tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc đó theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của nhà trường.
4. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đề cao sự phối hợp trong công tác, trao đổi thông tin giữa các bộ phận để giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả.
5. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Trường THCS Đồng Vương