PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh.

- Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website trường THCS Đồng Vương bao gồm:

+ Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Website;

+ Công tác biên tập và quản lý Website;

+ Các công tác khác trên mạng.

- Quy định này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường THCS Đồng Vương.

2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ.

- Website trường THCS Đồng Vương có chức năng:

+ Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Giáo dục và Đào tạo; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã Đồng Vương;

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành giáo dục;

- Tên gọi, địa chỉ:

+ Tên gọi: Website.

+ Địa chỉ: http://thcsdongvuong.pgdyenthe.edu.vn

PHẦN II. QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Nguyên tắc quản lý, vận hành Website.

- Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý Website.

- Khuyến khích việc sử dụng Website để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên Website, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.

2. Quản lý Website.

- Website hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hiệu trưởng trường THCS Đồng Vương;

- Ban biên tập Website có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những vấn đề liên quan đến Website của trường THCS Đồng Vương;

- Mọi hoạt động của Website phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của trường THCS Đồng Vương.

PHẦN III. CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

1. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật.

- Giới thiệu chung về nhà trường (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách, chủ trương định hướng phát triển giáo dục, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành...);

- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành giáo dục;

- Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Ngành trong các lĩnh vực;

- Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn,… của ngành giáo dục;

- Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên v.v…

- Danh mục các dịch vụ hành chính công trên lĩnh vực giáo dục và các biểu mẫu điện tử. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với trường THCS Đồng Vương trên môi trường mạng.

- Lịch làm việc của trường THCS Đồng Vương;

- Các thông tin cần thiết khác.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành Website.

- Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

- Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

- Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

- Lợi dụng website để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Lợi dụng Cổng tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

- Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

- Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

- Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.

- Cung cấp thông tin  vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu.

- Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên Cổng tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử).

- Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909-2001.

- Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban biên tập để duyệt và đăng tin.

PHẦN IV. CÔNG TÁC BIÊN TẬP

1. Ban biên tập Website trường THCS Đồng Vương.

- Ban biên tập Website trường THCS Đồng Vương do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập;

- Ban Biên tập gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, và các Uỷ viên.

2. Nhiệm vụ của Ban biên tập Website trường THCS Đồng Vương.

- Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi đến Website trường THCS Đồng Vương qua các hình thức được quy định; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website trường THCS Đồng Vương được quy định tại Quy định này;

- Biên tập, xử lý các tin của các chuyên mục và chuyên đề;

- Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị;

- Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Website trường THCS Đồng Vương;

Trường THCS Đồng Vương